Handelingen 19: 1-7

bijbel

Paulus in Efeze: het huidige Turkije.

1 Terwijl Apollos in Korinthe was, reisde Paulus de bergstreken door en kwam te Efeze, waar hij enige leerlingen vond,

2 tot wie hij zeide: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen toen gij gelovig zijt geworden? Zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord dat er een Heilige Geest is.

3 Hij zeide: Met welken doop zijt gij dan gedoopt? Zij zeiden: Met den Johannesdoop.

4 Paulus zeide: Johannes doopte den bekeringsdoop, terwijl hij het volk wees op hem die na hem kwam, in wien zij moesten geloven, dat is op Jezus.

5 Toen zij dit hoorden, werden zij door den doop tot den naam van den Heer Jezus gebracht,

6 en toen Paulus hun de handen oplegde, kwam de Heilige Geest op hen: zij spraken tongetaal en profeteerden.

7 Bij elkaar waren het ongeveer twaalf mannen.

Terug naar startpagina

eXTReMe Tracker